آلبوم- بازدید سرپرست محترم بانک ملت استان اصفهان جناب آقای دکتر کاویان مقدم