آلبوم- بازدید جناب آقای میرشاهی و جناب آقای ملکی از دفتر ریاست جمهوری