آلبوم- بازدید جناب آقای مهندس طرفه معاون محترم امور عمرانی استانداری اصفهان