آلبوم- جلسه هیئت امناء و هیئت مدیره مصصلای بزرگ امام خمینی (ره) اصفهان