آلبوم- بازدید مسئولین محترم شهرداری از پروژه جناب آقای مهندس نور صالحی جناب آقای فروزی جناب آقای بوژمهرانی