آلبوم- بازید جناب آقای مهندس طرفه معاون امور عمرانی استانداری از مصلی