آلبوم- بازدید حضرت آیت الله طباطبایی نژاد از روند پروژه