خبر- آماده سازی مصلی برای برگزاری شانزدهمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم اصفهان

#
آماده سازی مصلی برای برگزاری شانزدهمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم اصفهان