خبر- برگزاری شانزدهمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در مصلای بزرگ اصفهان

#
برگزاری شانزدهمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در مصلای بزرگ اصفهان