خبر- آغاز عملیات نصب اسماء متبرکه صحن اصلی

#
آغاز عملیات نصب اسماء متبرکه صحن اصلی