مزایده- واگذاری ساختمان چهار طبقه واقع در شمال شرقی پروژه مصلی

واگذاری ساختمان چهار طبقه واقع در شمال شرقی پروژه مصلی

تاریخ انتشاردوشنبه ۹۷/۰۵/۱۵
تاریخ شروع1397/5/16
تاریخ اتمام1397/06/03
دریافت فایل
تعداد دریافت فایل: 0 مرتبه